Plan your journey to Montatip Hall

การเดินทางด้วยรถยนตร์


การเดินทางด้วยรถยนตร์

สถานที่ตั้ง

95 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สาระสำคัญ

  • เวลาเดินทางกรุงเทพ-อุดร 8 ชม

  • กรุงเทพ-อุดร ระยะทาง 564 กม

  • ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน มิตรภาพ)